Tema 2. La reacció química (III).

LA REACCIÓ QUÍMICA (III). La concentració de les dissolucions.


Les dissolucions són mescles homogènies de dues o més substàncies; la que hi és en una proporció més petita s'anomena solut i la que hi és en una proporció més gran, dissolvent.

Un exemple de dissolució és la sal que hi ha dissolta en l'aigua: la sal (NaCl) és el solut i l'aigua (H2O) és el dissolvent.

La concentració d'una dissolució indica en quina proporció es troba el solut en una dissolució. És la mesura important per conèixer la quantitat de solut que tenim en una determinada quantitat de dissolució.

Les maneres d'expressar la concentració d'una dissolució són:

a) PERCENTATGE EN MASSA: El percentatge en massa ens diu els grams de solut que hi ha en 100 g de dissolució. És important que recordeu que la dissolució és la suma de solut i dissolvent.
 Aquí et presentem un exemple:

b) PERCENTATGE EN VOLUM: El percentatge en volum indica el volum de solut que hi ha per 100 unitats de volum de dissolució.

Aquí et presentem un exemple:

c) CONCENTRACIÓ EN MASSA: Aquesta manera d’expressar la concentració s’utilitza quan el solut és un sòlid, i la seva quantitat es mesura en unitats de massa, i el dissolvent és un líquid, i la seva quantitat es mesura en unitats de volum. Les seves unitats són grams/litre (g/l). 

Aquí et presentem un exemple:

Veuràs que en el treball del laboratori és molt útil expressar la concentració indicant la massa de solut en mol. Per això tenim la molaritat.

d) MOLARITAT: La molaritat (M) d'una dissolució és la manera d'expressar-ne la concentració. Indica els mols de solut per litre de dissolució.


Aquí et presentem un exemple:


Tingues en compte que en els càlculs en què intervé la molaritat, la variable volum es refereix sempre al volum total de la dissolució, ja que, malgrat que el volum majoritari correspon al dissolvent, el solut també ocupa un volum, encara que sigui un sòlid i es trobi en una concentració molt baixa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada