Tema 2. La reacció química (II).

LA REACCIÓ QUÍMICA (II). Mesura de la massa de les subsncies. 

 

  2.1.- MOL D'ÀTOMS I NOMBRE D'AVOGADRO. 


En el SI d'unitats la massa s'expressa en quilograms, però en química és més adequat utilitzar el mol, una unitat de massa que està relacionada amb la fòrmula de les substàncies.  

Un mol d’àtoms és la quantitat d’un element químic equivalent al que representa la seva massa atòmica expressada en grams.

En el SI el mol és la unitat de la magnitud anomenada quantitat de substància.

En un mol de qualsevol substància sempre hi ha el mateix nombre de partícules.

Un mol d’àtoms sempre té 6,022 · 1023 àtoms [Nombre d’ Avogadro], però la quantitat en grams serà depenent de l’element químic.


2.2.- UN MOL DE SUBSTÀNCIA

La fòrmula d'un compost ens indica els àtoms de cada element que formen la seva molècula.

La massa molecular (M) d'un compost s'obté sumant la massa atòmica de cadascun dels seus elements. Veiem dos exemples:

a) Massa molecular del NH3 = 1 · Massa atòmica del N + 3 · Massa atòmica del H
    Massa molecular del NH3 = 1 . 14 + 3 . 1 = 17 g/mol

b) Massa molecular del MgBr2 = 1 · Massa atòmica del Mg + 2 · Massa atòmica del Br
    Massa molecular del MgBr2 = 1 . 24,3 + 2 · 79,9 = 184,1 g/mol
Les masses atòmiques les obtenim de la Taula Periòdica.

En aquest link trobaràs una "calculadora de masses moleculars". Fes click aquí.

Un mol d’una substància és una quantitat equivalent a la que representa la seva massa molecular expressada en grams.

En 1 mol d’una substància hi ha 6,022 · 1023 [Nombre d’ Avogadro] molècules d’aquesta substància.

La massa molar és la massa d’1 mol de substància. La massa molar coincideix amb la massa molecular expressada en grams. Seguint amb l'exempre anterior:
         Massa molecular del NH3 = 1 . 14 + 3 . 1 = 17 u
         Massa molar NH3 = 1 . 14 + 3 · 1 = 17 g
 Per tant direm que la massa molar del NH3 és 17 g/mol
 
IMPORTANT: Per fer càlculs estequiomètrics, el millor és començar calculant el nombre de mols de les substàncies; després n'hi haurà prou d'utilitzar el factor de conversió adequat. A continuació fem un resum de tots els canvis que hem vist:

A)  MOL - GRAMS de substància. Necessitem conèixer la massa molar de la substància. Per exemple:


B)  MOL - ÀTOMS d'un element. Necessitem conèixer el nombre d'Avogadro 6,022 · 1023 àtoms. Per exemple:


C)  MOL - MOLÈCULES d'una substància. Necessitem conèixer el nombre d'Avogadro 6,022 · 1023 molècules. Per exemple: En resum, podria ser això:

A continuació es mostren dos videos que us ajudaran a entendre millor el concepte de mol:

 
També pots veure el video, fent click, aquí.

 També pots veure el video, fent click, aquí.


Podeu fer click aquí, per obtenir el full d'exercicis d'aquest apartat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada